Tag Archives: Bolig

En seng å sove i

I de siste åra er det flere mennesker i Oslo som både er midlertidige og permanente bostedsløse. Folk som ikke har et sted å bo, en seng å sove i og tak over hodet. Folk som bor under bruer, i parker og på benker.

Dette er de svakeste av de svake.

Som kommune, som folkevalgte og som politikere har vi både mulighet og plikt til å vise disse menneskene solidaritet, og sørge for at alle har et sted å tilbringe natten. En madrass å sove på og et tak de kan sove under.

Les videre

Flere lærlingeplasser nå!

Innlegg holdt på bystyremøte 6.juni 2012. Jeg og SV vil ha mer kvalitet i barnehagene, flere lærere og flere lærlingeplasser. Her har høyresida gjort en alt for dårlig jobb. Førskolelærere, som er den viktigste ressursen for kvalitet i barnehagene, søker seg bort fra oslobarnehagene, antall lærere i osloskolen synker mens antall elever øker og 4 av 10 yrkesfagelever står uten lærlingeplass. Det holder ikke. Her har høyresida som styrer Oslo sviktet.

Til slutt måtte jeg også legge til at når det kommer til boligpolitikk har høyresida helt sviktet. Det hjelper ikke å håpe på at markedet løser folks utfordringer på boligmarkedet, når det er markedet som er problemet. Her må vi brette opp ermene og iverksette en sosial, aktiv og rettferdig boligpolitikk der vi bygger flere studentboliger, flere kommunale boliger, bygger billige utleieboliger for folk som ikke kommer inn på boligmarkedet, kaste ut spekulantene ut av boligmarkedet og    ha skatteordninger som ikke bare subsidierer de som eier en bolig, men også hjelper de som leier. Det må også gå ann å leie en bolig uten at det skal være et stort tapsprosjekt.

Hele innlegget : 

Ordfører, SV har store ambisjoner for Osloskolen. En skole der barn uavhengig av bakgrunn skal ha like muligheter. En sterk offentlig fellesskole som sikrer kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet.

Ordfører, læring starter allerede i barnehagen

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har positive effekter for læring.

Derfor er barnehagen en veldig viktig læringsarena, hvor barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte.

Det er de som passer på barna, og det er de som sørger for god og trygg læring for barna. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er selve grunnlaget for å et godt pedagogisk tilbud.

Det er derfor et større problem at utdannede førskolelærere velger seg vekk fra barnehagene enn at det ikke utdannes nok. Dette skyldes blant annet lønnsvilkår og svekkede rammebetingelser i barnehagene. Sånn kan vi ikke ha det.

SV mener at en forsvarlig bemanning og ressurser til å sette inn vikarer ved fravær vil være viktige for å hindre at enda flere kompetente barnehageansatte søker seg vekk fra sektoren.

Ordfører, for øvrig er forslaget om å privatisere barnehagene i revidert budsjett kanskje en ytterligere og kanskje enda større trussel for kvalitet i barnehagene. Men det skal jeg love deg at SV kommer tilbake til.

Også i skolen er det de ansatte, lærerne, som er selve bærebjelken for god læring

SV er derfor bekymret for at antallet pedagogiske årsverk reduseres samtidig som antallet elever øker kraftig.

Det er særlig kritisk for å sikre at elever med særskilte behov får den faglige oppfølgingen de trenger fra kvalifisert personell.

Ordfører, i Norge har alle rett på videregående utdanning. Men dersom det var sånn at elever ved studiespesialiserende linjer hadde rett på 1. og 2. år, men det var bingo om de fikk plass i tredjeklasse for å kunne fullføre utdannelsen hadde ikke bare alle partiene i bystyret protestert høylytt, jeg tror vi også hadde sett store demonstrasjonstog opp og ned Karl Johan hver dag helt til byrådet fikk sikret elevenes rett til å fullføre utdannelsen sin. 

Men sånn er det faktisk for dagens yrkesfagelever. Etter at mange elever er ferdig med å sitte på skolebenken og skal ut i lærling er det mange som står uten lærlingeplass, og uten mulighet til å fullføre den utdannelsen de har startet på.

I Oslo står 4 av 10 uten læreplass, mot kun 1 av 10 i Hordaland.

Sånn kan vi ikke ha det. Å skaffe Osloelevene lærlingeplass og mulighet til å fullføre utdannelsen sin bør være skolebyrådens jobb nr 1.

Ordfører, tilslutt må jeg si noe om bolig

Å sikre alle har et trygdt, godt og rimelig sted er en av kommunens viktigste oppgaver. Når prisene skyter i været, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet er SV kritisk til at byrådet gjør lite for å hjelpe folk på boligmarkedet, men håper på at markedet ordner problemene deres.

Kommunale boliger gir de som står aller svakest et sted å bo. Men dessverre ser vi at mange som oppfyller kriteriene for tildeling ikke får kommunal bolig. Slik får ikke får ikke de som sliter med å skaffe seg bolig på egen hånd den hjelpen de trenger.

At det også i 2011 var en nettoreduksjon i antall kommunale boliger er svært bekymringsfullt.

All den tid byens befolkning øker, og flere faller utenfor, burde man heller øke og ikke redusere antall kommunale boliger.

Manglende boligsatsning i Oslo og Akershus

På dagens bystyremøte vedtok vi en overordnet plan for områder og kollektivtranspor ti Oslo og Akerhus. Dette er vel og bra, men høyresiden ville ikke være med på å få inn en offensiv boligbygging. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. 

I de neste årene vil Oslo Akershus oppleve en enorm befolkningsvekst. Hele 360 000 nye mennesker forventes å flytte hit. Det er som om hele Bergen skulle flytte til Oslo og Akershus.

Det er ikke bergensere vi snakker om, men de nye innbyggerne vil likevel kreve plass, et sted å bo, skoler, barnehager, arbeidsplasser, velferdstjenester, rekreasjonsmuligheter.

Å skaffe alle et sted å bo, en bolig vil være en av de største utfordringene. Allerede i dag er det høyt press på boligmarkedet, og boligbyggingen skjer i sneglefart. Det bygges alt for få boliger. I 2011 ble det ferdigstilt 1362 boliger. Samme år flyttet det 15 000 mennesker til Oslo. Dersom vi antar at det bor 2 personer per bolig, noe blant annet OBOS regner med, ble det bygd 5 000 for få boliger i 2011.

Planen tar ikke nok inn over seg det store behovet for boliger, og at kommunene må ta grep. Vi kan ikke håpe på at markedet fikser problemen.

Kommunene må i mye større grad på banen. Vi må øke tempo boligbyggingen og vi må bygge flere blokkleigligheter og færre eneboliger. De som vil bo i Oslo må forvente seg å bo tett.

Og vi må også ta grep for alle dem som ikke kommer inn på boligmarkedet og etablere et stort omfang av ikke-kommersielle boliger som vanlig folk kan leie. Vi må komme bort i fra tanken om at kommunale utleieboliger bare skal være for de aller svakeste. I dag er det mange, unge, studenter, enslige, barnefamilier, arbeidstakere, vanlige folk, som ikke har råd til å kjøpe seg egen bolig. De må også kunne ha muligheten til å leie en rimelig ikke-kommersiell bolig fra kommunen. Man da trengs det en satsning.

SV er derfor fornøyd med planen, men misfornøyde, med at boligbygging og satsning på ikke-kommersielle boliger ikke blir prioritert høyt nok.

Oslo og Akershus – et storfylke

Flere av kollegaene mine bor i Akershus. De jobber i Oslo, som meg. Hver dag drar de med tog og buss til jobb, som meg. Og som meg er de opptatt av å få bedre kollektivtransport til og fra jobb.

Vi som bor i Oslo og i Akershus har mye til felles. Vi bruker det samme kollektitilbudet, er på det samme arbeidmarkedet og vi bruker det samme kulturtilbudet. Og for mange føles fylkesgrensene unaturlig. For vi er en stor region.

Når må tenker byutvikling og transportplanlegging kan vi ikke sitte på hver vår haug i Oslo og Akerhsus med våre egne planer uten å jobbe sammen.  Oslo og Akershus er en region og må planlegges sammen.

SV er derfor positive til at vi på dagens bystyremøte vedtar en fells planstrategi for Oslo Akershus der vi sammen vedtar overordnede mål for hvordan vi skal utvide omårdet. Men vi må ha mer sammarbeid. Vi er to selvstendige fylker, men vi er mye mer knyttet sammen enn de fleste andre fylker. Så mer samarbeid trengs!


En rettferdig, sosial og aktiv boligpolitikk nå!

Kjære Landsmøtet, kamerater og søstre

Dette er et spesielt landsmøte. Og en av de spesielle tingene er at vi takker av Norges dyktigste politikere i de siste åra, Kristin Halvorsen, som har ledet partiet i 15 år. Med politisk tyngde, teft og en helt utrolig evne til å snakke om rettferdighet og miljø, er hun en av norgeshistoriens viktigste kvinner, som har vært et forbilde for meg og mange andre.

Det er derfor litt som å hoppe etter Anette Sagen,  å ta over for Kristin nå, men jeg vet at Audun kommer til å gjøre en veldig god jobb.

For Norge trenger SV, og en av de aller viktigste sakene fremover vil være å jobbe for en rettferdig, sosial og aktiv boligpolitikk.

Boligprisene skyter i været og gjør det at mange tusner ikke får seg et trygt sted å bo. I Oslo er det spesielt kritisk, og her sliter spesielt unge, enslige, vanlige arbeidstakere sliter med å komme inn på boligmarkedet. 35 000 regnes som vanskeligstilte og nesten 2000 er boligløse.

Dette er folk som ikke har råd til et trygt sted å bo. Et fast sted å komme hjem til. Og et nærmiljø å være en del av. Unger som ikke vet om de kommer til å bo i samme nabolag om 4 måneder, fordi leiekontrakten til foreldrenes bolig kan bli sagt opp.

Samtidig har vi et mørkeblått byråd i Oslo, som istedenfor å ta problemene på alvor selger ut kommunale boliger, selger ut tomter og har blind tro på at markedet løser problemene. Men markedet kan ikke løse problemet, det er problemet.

Sånn kan vi ikke ha det. Vi må gjøre det lettere for alle å få en bolig. Vi må bygge flere kommunale boliger, flere billige utleieboliger for unge, flere studentboliger og vi må gjøre noe med markedskreftene. Vi kan ikke ha et boligmarked som tar mer hensyn til Olav Thon og andre eiendomsspekulanter, enn vanlig folk som trenger et sted å bo.

Derfor trenger vi å øke trykket på å få en aktiv, sosial og rettferdig boligpolitikk.

Ligg unna marka

I forrige uke gikk FrP ut å sa at det var nødvendig å bygge i marka. Ikke bare vil det ødelegge unike naturområder og oslo største rekreasjonsområde, men det er også unødvendig. Se innlsaget på Dagsnytt18 her.

Det finnes mange steder i Oslo som det går ann å bygge boliger. I dag er det allerede 22 000 allerede regulerte tomter, som det ikke bygges på. Grunnen er at utbyggerne venter på enda mer lukkerative tider for å bygge. Problemet for boligbyggingen i Oslo er også manglende politisk ansvar fra byrådet til å regulere større områder til å satse på boligbygging, sånn at vi slipper å drive med frimerkeregulering av tomer som både tar lang tid og som ikke er tilstrekkelig for det behovet for boliger som Oslo har. Det siste vi må gjøre er å tenke helhetlig. Tenke Oslo og Akershus under et, som et område, og gjøre det enklere å pendle fra nærtliggende sentra om inn til Oslo. Å begynne å bygge i marka er derfor ikke svært uheldig, men viser også at FrP ikke har satt seg inn i alle mulighetene for boligbygging Oslo har.

La oss derfor satse på boligbygging, men ligg unna marka!