Monthly Archives: mai 2013

En seier for Oslo, Oslos befolkning og Tøyen

Bilde

I dag har SV sørget for en løsning på Munchs kunst, en historisk satsning på Tøyen, gjeninnføring av bemanningsnormen, et utvidet kulturtilbud og mye mer. For å få gjennomslag for dette kommer SV til å stemme for et nytt Munch-museum i Bjørvika. Plasseringen av Munch-museet er ikke SVs primærstandpunkt, men helheten er en seier for Oslo, Oslos befolkning og Tøyen. 

Et historisk løft for Tøyen

I dag sørger SV for et historisk områdeløft for Tøyen med et nytt badeland i kommunal regi på Tøyen, et sammenhengende grøntarealer over Finnmarksgata, en ny friluftscene, opprustning av Tøyen T-banestasjon, opprustning av Tøyen-senteret og Tøyen Vitenpark, med et nytt vitensenter, etableres. Oslo kommune skal også forplikte seg til et områdeprogram over 5 år for å bedre levekårene på Tøyen etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalsatsningen på 25 millioner kroner per år. I tillegg vil Tøyen skole bli en kultur og miljøskole og et kultursenter for bydelen. Skolen skal få utvidet åpningstid fra høsten 2013, og er åpen og tilgjengelig på kveldstid og i skolens feriedager. Alle elevene på Tøyen skole får gjennom områdeprogrammet gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Dette vil gjøre Tøyen til et bedre sted å bo og vokse opp i. 

 

Et boligløft på Tøyen

I Tøyen-skolekrets er det i dag 1 000 kommunale boliger. Så mange kommunale boliger på et så lite område har verken vært bra for Tøyen eller de som bor i de kommunale boligene. Her har SV fått gjennomslag for en langt bedre løsning på kommunens kommunale boliger på Tøyen og i Oslo der vi selger ned antallet kommunale boliger på Tøyen, mens vi totalt sett øker antallet kommunale boliger. Sånn får vi en mer spredt bebyggelse av de kommunale boligene, noe som er bra for bomiljøet på Tøyen samtidig som flere får en kommunal bolig de kan leve i. 

 

Flere SV-seiere

I tillegg har SV fått gjennomslag for viktige SV-saker som gjeninnføring av bemanningsnormen i barnehagene, som vil gi en bedre barnehage, at ingen mennesker med omsorgsbehov skal settes ut på anbud, og igangsetting av et fornyings- og omstillingsprosjekt av kommunens virksomheter i tett samarbeid med de ansatte og deres fagforeninger. I tillegg har vi fått gjennomslag for at tomme kommunale bygg skal vurderes for bruks til kunstatelier, verksteder for kunsthåndverker med mer. 

 

En stor seier

Det er ingen hemmelighet at et nytt Munch-museum i Bjørvika ikke har vært SVs primærstandpunkt – vi har jobba for at et nytt museum på Tøyen. Men når situasjonen har vært så låst at det verken vil bli bygget et museum på Tøyen eller Bjørvika har SV her gått inn for å finne en løsning som både ville være bra for Tøyen, Munchs kunst og Oslos innbyggere. Det vi har fått til, og helheten er en stor seier for Oslo. 

 

Bilde er tatt av MagneG http://www.flickr.com/photos/diegeekdie/4675175286/

SV fikk gjennomslag for stemmerett for 16-åringer!

2901856490_e416958f00

I dag fik SVs forslag om at 16åringer skal kunne stemme i lokalvalget i Oslo 2015! Dette er en vitkig sak for demokratiet, ungdom og Oslo. Vi feirer.

Les innlegget mitt i bystyret her:

Ordfører, dette er en viktig sak for å utvide, forbedre og videreutvikle demokratiet vårt.

Å gi 16åringer stemmerett handler om å ta ungdom på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet som er viktig for de politiske valg som skal taes.

Å gi 16åringer stemmerett gjør at ungdom blir mer interessert i politikk. Rapporten fra prøveforsøket med 16-årig stemmerett i 2011 viste at 16-åringene som fikk stemme var mer interessert i politikk, enn jevnaldrende ungdommer.

Det er også et mer logisk tidspunkt å gi ungdom stemmerett når de er 16 enn når de er 18. 16-17 åringer er i langt større grad enn 18-19åringer knyttet til et lokalmiljø fordi mange 18-19åringer har flytta hjemmefra i forbindelse med studier.

Ordfører, 58 prosent av dem brukte stemmeretten sin, noe som er 5 prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltagelsen i de samme kommunene, men 12 prosentpoeng høyere enn hos ordinære førstegangsvelgere. Når vi vet at sannsynligheten for at du fortsetter å stemme hvis du har stemt første gang, er vil innføring av 16årig stemmerett øke valgdeltagelsen i Norge.

Evalueringer av ordningen viste også at 16- og 17 åringer i forsøkskommunene ble mobilisert i nesten like stor grad som andre velgere. Så det er ikke sånn at ungdom er mindre interessert i politikk enn andre aldersgrupper.

Å gi 16åringer stemmerett handler også om å gi et større press på oss politikere for å jobbe for de sakene som er viktig for ungdom. Når eldre har stemmerett, men ikke ungdom er eldre velgergruppe politikerne må ta hensyn til ellers straffes det seg i valg, mens ungdom er ikke en velgergruppe som kan taes hensyn til, men det straffes ikke like hardt i valg fordi ungdom ikke har stemmerett. Å gi 16åringer stemmerett handler derfor også om å likestille ungdoms saker med andre grupper i samfunnets saker.

Høyre argumenter for at man ikke er myndig når man er 16 år og bør derfor ikke ha stemmerett. For det første er det tilfeldig at den generelle myndighetsalderen og stemmerettsalderen i dag følger hverandre. Historisk har det ikke vært sånn. I dag regnes også16 åringer som myndige på enkelte områder som helse og straffbarhet. Den kriminelle lavalder inntreffer ved 15årsalderen. Så om Høyre er opptatt av konsistens bør de også foreslå å heve myndighetsalderen på disse områdene.

Menneskerettighetserklæringen slår fast at «Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.”. Det bør derfor være tungtveiende argumenter for å ikke la folk stemme, og i denne saken er ikke argumentene å frata noen stemmeretten tunge nok.

Høyres argument om konsistens mellom myndighetsalder og stemmerettsalder er på ingen måte et så tungtveiende argument at vi kan nekte 16 åringer å stemme.

Historisk sett har stemmerettsalderen i Norge vært senket fire ganger siden 1920, og senest i 1978 da 18-åringer fikk stemmerett. Tiden er inne for å senke stemmerettsalderen ved neste bydels- og kommunevalg i Oslo.