Monthly Archives: juni 2012

Skriveperm?

I Klassekampen skriver Arild Rønsen at Audun Lysbakken ikke burde ta pappaperm all den tid han er partileder for SV. SV har helt siden partiets start jobbet for og fått gjennomslag for viktige likestillingssaker. At far kan og tar mer ansvar for barna gjennom pappapermen er en av våre viktige likestillingsseiere. Om SV-menn ikke selv skal ta ut pappaperm er det både et tilbakesteg for partiet og likestillingen.

Les videre

Høyre løper fra ansvaret

I det siste har flere store byggentreprenører klagd på at krav til universell utforming og strengere energikrav øker byggekostnadene, og fører til økte boligpriser. Høyresiden, blant annet med Høyres byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen, har sluttet seg til sutrekoret. De krever at regjeringen bør revurdere regelverket.

Å påstå at krav til universell utforming og miljø er årsaken til prisbonanzaen i boligmarked er bare tull. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mens byggekostnadene har økt med det dobbelte i de siste 20 årene, har boligprisene økt med det femdobbelte.

Les videre

Forebyggende arbeid ikke politirasia

Bruk av alkohol- og rus blant ungdom er et meget alvorlig problem. Misbruk av alkohol- og rus ødelegger ikke bare hele ungdomstiden, men kan ødelegge et helt liv.SV ønsker derfor en helhetlig gjennomgang av rusforebyggende tiltak.

Ordningen der politiet kan søke med narkotikahunder i skoleklassene uten mistanke bryter derimot med grunnleggende borgerrettigheter. Flere elever føler ubehag og redsel når aksjonene er i gang, og det er ubehagelig å tenke at de kan komme når som helst.

Dette er også en praksis som normalt kreves hjemmel i loven eller grunn til mistanke, for andre steder i samfunnet.

SV ønsker ikke at elever har mindre rettsikkerhet enn andre i samfunnet. Og er derfor grunnleggende kritisk til denne ordningen.

Når ordningen i tillegg er lite effektfullt, bryter vi ikke bare med grunnleggende rettspraksiser, men for liten nytte.

Nei til Eksospakke 3 og ja til Miljøpakke 1

SV avviser veisatsning som flertallet i bystyret ønsker som vil føre til kø, kaos og eksos. Det Oslos befolkning fortjener er en storstilt satsning på kollektivtrafikk, gang og sykkel. SV leverer ett alternativt forslag.

Marianne Borgen holdt et veldig godt innlegg i bystyret:

Les videre

En seng å sove i

I de siste åra er det flere mennesker i Oslo som både er midlertidige og permanente bostedsløse. Folk som ikke har et sted å bo, en seng å sove i og tak over hodet. Folk som bor under bruer, i parker og på benker.

Dette er de svakeste av de svake.

Som kommune, som folkevalgte og som politikere har vi både mulighet og plikt til å vise disse menneskene solidaritet, og sørge for at alle har et sted å tilbringe natten. En madrass å sove på og et tak de kan sove under.

Les videre

Ikke selg Oslo kino

I dag stemmer Høyre, KrF, Venstre og FrP for å selge Oslokino. Protesttene har vært høylytte både fra kinonorge, Oslos innbyggere og SV. Hovedskillelinjet går mellom de som ser på kinoen som en pengemarskin som bør selges til høysbydende, og vi som ser på kinoen som en kulturinstitusjon som skal tilby et mangfold av filmer og kulturopplevelser. Selv om høyresida ikke var like villige til å innrømme at private eiere først og fremst må ha overskudd som primære mål, innrømmer de i sine egne sakspapirer at en offentlig eier og private eiere kan ha motstridende interesser. Og det er jo det som er hovedpoenget. Jeg stemte derfor i mot salg og for et mangfoldig tilbud.

Les Nora Fjeldalens innlegg på http://www.maddam her

Her er mitt innlegg: 

Oslo Kino går i dundrende overskudd – og byrådet mener driften av byrådet går bra. Når ma

n selger kinoen selger man det til private eiere som må ha og som har som fremste mål å tjene penger.

Menkinoen er ikke bare en bedrift, et selskap eller en pengemaskin – det er en stor kulturinstisujon.

En offentlig eier, som ikke bare driver ut i fra profitt, vil være den sikreste garantisten for å satse på et mangfold av film og kulturutrykk.

Og det er det som er den store forskjellen, mellom kommunen som eier som kan sette mangfoldet først, og private eiere som må sette profitthensyn først.

Jeg skjønner at det er vanskelig for byrådet å innrømme at det er stor forskjell mellom Offentlig og privat eiere, at de har har ulike interesser, men i sine egne understreker byrådet:

At skal man selge må alle aksjer selges fordi delt eierskap kan være uheldig da en offenlit og en priva eier kan ha motstridende interesser.

Ja det har de, og det er det som er poenget. Derfor bør vi ikke selge kinoen og satse på mangfold. 

Flere lærlingeplasser nå!

Innlegg holdt på bystyremøte 6.juni 2012. Jeg og SV vil ha mer kvalitet i barnehagene, flere lærere og flere lærlingeplasser. Her har høyresida gjort en alt for dårlig jobb. Førskolelærere, som er den viktigste ressursen for kvalitet i barnehagene, søker seg bort fra oslobarnehagene, antall lærere i osloskolen synker mens antall elever øker og 4 av 10 yrkesfagelever står uten lærlingeplass. Det holder ikke. Her har høyresida som styrer Oslo sviktet.

Til slutt måtte jeg også legge til at når det kommer til boligpolitikk har høyresida helt sviktet. Det hjelper ikke å håpe på at markedet løser folks utfordringer på boligmarkedet, når det er markedet som er problemet. Her må vi brette opp ermene og iverksette en sosial, aktiv og rettferdig boligpolitikk der vi bygger flere studentboliger, flere kommunale boliger, bygger billige utleieboliger for folk som ikke kommer inn på boligmarkedet, kaste ut spekulantene ut av boligmarkedet og    ha skatteordninger som ikke bare subsidierer de som eier en bolig, men også hjelper de som leier. Det må også gå ann å leie en bolig uten at det skal være et stort tapsprosjekt.

Hele innlegget : 

Ordfører, SV har store ambisjoner for Osloskolen. En skole der barn uavhengig av bakgrunn skal ha like muligheter. En sterk offentlig fellesskole som sikrer kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet.

Ordfører, læring starter allerede i barnehagen

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har positive effekter for læring.

Derfor er barnehagen en veldig viktig læringsarena, hvor barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte.

Det er de som passer på barna, og det er de som sørger for god og trygg læring for barna. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er selve grunnlaget for å et godt pedagogisk tilbud.

Det er derfor et større problem at utdannede førskolelærere velger seg vekk fra barnehagene enn at det ikke utdannes nok. Dette skyldes blant annet lønnsvilkår og svekkede rammebetingelser i barnehagene. Sånn kan vi ikke ha det.

SV mener at en forsvarlig bemanning og ressurser til å sette inn vikarer ved fravær vil være viktige for å hindre at enda flere kompetente barnehageansatte søker seg vekk fra sektoren.

Ordfører, for øvrig er forslaget om å privatisere barnehagene i revidert budsjett kanskje en ytterligere og kanskje enda større trussel for kvalitet i barnehagene. Men det skal jeg love deg at SV kommer tilbake til.

Også i skolen er det de ansatte, lærerne, som er selve bærebjelken for god læring

SV er derfor bekymret for at antallet pedagogiske årsverk reduseres samtidig som antallet elever øker kraftig.

Det er særlig kritisk for å sikre at elever med særskilte behov får den faglige oppfølgingen de trenger fra kvalifisert personell.

Ordfører, i Norge har alle rett på videregående utdanning. Men dersom det var sånn at elever ved studiespesialiserende linjer hadde rett på 1. og 2. år, men det var bingo om de fikk plass i tredjeklasse for å kunne fullføre utdannelsen hadde ikke bare alle partiene i bystyret protestert høylytt, jeg tror vi også hadde sett store demonstrasjonstog opp og ned Karl Johan hver dag helt til byrådet fikk sikret elevenes rett til å fullføre utdannelsen sin. 

Men sånn er det faktisk for dagens yrkesfagelever. Etter at mange elever er ferdig med å sitte på skolebenken og skal ut i lærling er det mange som står uten lærlingeplass, og uten mulighet til å fullføre den utdannelsen de har startet på.

I Oslo står 4 av 10 uten læreplass, mot kun 1 av 10 i Hordaland.

Sånn kan vi ikke ha det. Å skaffe Osloelevene lærlingeplass og mulighet til å fullføre utdannelsen sin bør være skolebyrådens jobb nr 1.

Ordfører, tilslutt må jeg si noe om bolig

Å sikre alle har et trygdt, godt og rimelig sted er en av kommunens viktigste oppgaver. Når prisene skyter i været, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet er SV kritisk til at byrådet gjør lite for å hjelpe folk på boligmarkedet, men håper på at markedet ordner problemene deres.

Kommunale boliger gir de som står aller svakest et sted å bo. Men dessverre ser vi at mange som oppfyller kriteriene for tildeling ikke får kommunal bolig. Slik får ikke får ikke de som sliter med å skaffe seg bolig på egen hånd den hjelpen de trenger.

At det også i 2011 var en nettoreduksjon i antall kommunale boliger er svært bekymringsfullt.

All den tid byens befolkning øker, og flere faller utenfor, burde man heller øke og ikke redusere antall kommunale boliger.

50 millioner til breddeidrett – ikke til OL-søknad

I dag stemmer SV en storsatsning på breddeidrett. 

– kr 3 mill  til Prosjektmidler for fleridrettshallene på Årvoll og Korsvoll. Kr 1,5 mill til hvert av prosjektene
– kr 2 mill til Fullføring av Readybanen med omlegging av grusbane til kunstgress/kunstis
– kr 2 mill til Videreutvikling av langrennsarenaen ved Skullerudstua
– kr 7 mill til Sagene IF klubbhus
– kr 10 mill til Veitvet Sportsklubb: klubbhus med garderober
– kr 8 mill til Utskifting av banen på Jordal. Banen benyttet til amerikans fotball og landhockey
– kr 4 mill til Kringsjå sandvolleyballarena (4 baner med tribune)
– kr 9 mill til Linderudkollen langrennsanlegg
– kr 2 mill til Prosjektering av svømmeanlegg Stovner
– kr 2 mill til Rehablitering av idrettsanlegg
– kr 1 mill til Planleggingsreserve

Dette er de samme pengene som Høyre, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet bare i år vil bruke på å søke på å få OL til Oslo. I 2013 vil de bruke 80 millioner kroner til. For søknaden alene vil koste tilsammen 130 millioner kroner. Da vil SV igjen fremme forslag om en ytterligere satsning på breddeidrett.

Men så kommer den store kostnaden – selve gjennomføring av arrangemenet. Et nøkternt overslag  på hva et OL vil koste ligger på over 20 milliarder kroner. Det er like mye som fem operahus, ti Ski-VM og dobbelt så mye som vi bruker på drift og investeringer i jernbane i året. Og trolig vil kostnadene bli høyere. Dette må tas fra penger som vi i dag bruker på en bedre skole, et godt helsetilbud og flere sykehusplasser.

Altså: et par år med OL-vorspiel, et par uker med OL-rus og mange tiår med bakrus.

SV stemmer derfor for en storsatsning på breddeidrett.

Høyresida selger ut ansvaret for ungene våre

Til revidert budsjett 2012 foreslår høyresiden å utrede grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager. Dette er første steg i å selge ut alle kommunens barnehager og er et ledd av en privatiseringsmanien til Høyre, Venstre og KrF som nylig også bestemt seg å selge ut Oslo Kino.

Vi har et stort ansvar for de aller  minste. Nå ønsker høyresida å frasi seg ansvaret for å sikre ungene våre en trygg hverdagen og arena for læring. Barnehagen var den første arenaen for læring, og en fellesarena som skal sikre alle barn en trygg og sikker start på livslang læring. Dette er det viktigste vi har, som nå høyresida ønsker å spare penger på.

Privatisering av barnehager vil også føre til en usikker hverdag for de ansatte, som ikke kan være like sikre på at de nye eierne og deres nye arbeidsgivere.

SV reagerer sterkt på privatiseringsforslaget, og krever at byrådet revurderer forslaget og heller setter barn og læring foran penger, profitt og privatisering.På spørsmål om hvorfor man ønsker det svarer Carl I. Hagen (FrP) Hagen:

«Vi ønsker å selge ut barnehagene for å redusere gjeld. Det er også viktigere ting kommunen bør gjøre enn å drive barnehager. Vi driver for eksempel ikke med å selge hvitevarer og dagligvarer, og bør heller ikke drive med barnehager. Med å selge ut barnehagene kan vi drive med andre viktigere ting».

Greit å få avklart at høyresiden har et syn på at barnehager ikke er viktige og tungvinte å drive.

På oppfølgingspørsmål fra Aftenposten begynner Høyre, KrF, Venstre og FrP og snakke om at de også bør revuderere eierskapet til Oslo Nye Teather. Det er altså ikke bare barnehagene som skal selges ut. Teather er også lagt ut for salg.